תירוד / סאימחנ (רינ) דהא

 ,רורד םואתה ויחא םע דחי םילשוריב 7/11/1978 - ב דלונ
.ןוריו תירודל ןטק חא ,סאימחנ קילומשו הקברל םינוקז ינבכ

תעגל דואמ בהאש הפהפיו ינידנולב דלי ,רינ םשב דלונ דהא
רמש ,רורד םואתה ויחאל גאד דימת אוה .תונמדזה לכבו םלוכב
.ןכ םג עיגי רורדש דע ומוקממ זוזל םיכסה אלו רמשמ לכמ וילע

םג דמול לחה זאמו ,היצקלסיד ולצא הנחבוא 'ג התיכב היהשכ
השק ול היהש תורמל .תיטרפ הרומ םע םיירהצה רחא תועשב
ןנולתה אל םלועמ ,םיברה וירבח םע קחשמ תועש לע רתוול
.ולרוג לע דהא

הרבע זאו ,לבויה - תיירקב םילשוריב דהא לדג 16 ליג דע
דחיב ורבע (םינוקזה ינב) דהאו רורדו ,וכע ריעב רוגל ותחפשמ
הרבחה ייחב תולקב ובלתשה דהא םגו רורד םג .םירוהה םע
.השדחה ריעב םייחה תא ובהאו ,ןוכיתה רפסה תיבבו

לויטל עוסנלו דובעל קיפסהש רחאלו ,םיינוכיתה וידומיל םויס םע
תויהל בדנתהו ל"הצל דהא סייגתה ,ןוריו רורד - ויחא םע ןוויב
היהו אבצה תא דואמ בהא דהא .ל"חנה תביטחב יברק םחול
.ולש הקוריה התמוכב דחוימב האג

התלע רשא ,םינוריט תגולפ לע דקפל רחבו ם"יכמ סרוק םייס אוה
.ןונבלב םוכרכ בצומל

לחאל ידכ ומיאל רקובב דהא רשקתה 26/11/1998 - ה ישיש םויב
לכוי אל אוהשו רעטצמ אוהש רמא אוה .חמש תדלוה םוי הל
םוי תא החפשמה ינב ראש םעו התיא גוגחל ידכ תבשה תאצל
.ןושאר םויב עיגהל חיטבה םלוא ,התדלוה

* * *

.דהא גרהנ ,תיעצבמ תוליעפ ןמזב ,הלילה ותואב
.ןושאר םויב הכרענ היוולה

היהו רזע דימת אוה .םוח עפושו בהוא ,בוט דלי דימת היה דהא
ךר לבא ,ץוחבמ חושק - ילארשי ץראה רבצה לש ותומלגתה
.םינפבמ בהואו קותמו

רסח ךכ לכ וניתחפשמ לש םילגרה עבראמ תחא היהש ,אוה
לסרודכה יקחשמל ,ולש תוחפ'צל ,ויפוטילל םיעגעגתמ ונחנא .ונל
המרוגה תוחוראל ,ותיא ונקלחש תויתחפשמה תוחידבל ,ותיא
ןמזה לכש דבכה קורה תקיסומל ,ותיא קר לוכאל היה רשפאש
...ולש םשובה חירל ,ורדחמ העקב

.דהאל

.ךורב ורכז יהי

 

A POEM ABOUT OHAD / MIMI DE-CASTRO

To Ohad:

You lived like a shooting star in the night sky.
Now you're gone, alas! Far, far away you lie.
We're left behind wondering again why?
Your life was cut by a cruel fate, too young to die.

Finally, we are thankful that at least we knew you;
Walked by your side,
heard your voice and seen your smile.
You touched us and we will never forget...