.דבכ קור לש ילקיסומה רנא'זל הזע הכישמ התייה דהאל
:ומכ תוקהל בביח אוה

"Primus", "Megadeath", "Alice in chains"

.דהא לש היוולב ארקוה A tout la monde אבה רישה
רישה תא םגרתל
ומאמ שקיב אוה גרהנש ינפל םיישדוח
.דחוימב וילע ביבח היהש ןויכ ,ורובע

תקהל לש YOUTANASIA םובלאה ךותמ חוקל רישה
.תונורחא םילמ .הדירפ לש רסמ והז .MEGADEATH
.ותומ םרט ,ולוכ םלועל ,וירבחל םדא רמואש םירבד

.םצק לא אובל םידמוע וייחש ושפנב רעיש אל דהאו...

 

Music & Lyrics by Mustaine

DON'T REMEMBER WHERE I WAS
I REALIZED LIFE WAS A GAME
THE MORE SERIOUSLY I TOOK THINGS
THE HARDER THE RULES BECAME
I HAD NO IDEA WHAT IT'D COST
MY LIFE PASSED BEFORE MY EYES
I FOUND OUT HOW LITTLE I ACCOMPLISHED
ALL MY PLANS DENIED

SO AS YOU READ THIS KNOW MY FRIENDS
I'D LOVE TO STAY WITH YOU ALL
PLEASE SMILE WHEN YOU THINK OF ME
MY BODY'S GONE THAT'S ALL

A TOUT LE MONDE
A TOUT LES AMIS
JE VOUS AIME
JE DOIS PARTIR

THESE ARE THE LAST WORDS
I'LL EVER SPEAK
AND THEY'LL SET ME FREE

IF MY HEART WAS STILL ALIVE
I KNOW IT WOULD SURELY BREAK
AND MY MEMORIES LEFT WITH YOU
THERE'S NOTHING MORE TO SAY

MOVING ON IS A SIMPLE THING
WHAT IT LEAVES BEHIND IS HARD
YOU KNOW THE SLEEPING FELL NO MORE PAIN
AND THE LIVING ARE SCARRED

 

to top