ונריקיל הבהאב םישדקומ הלא םיפד

1998 רבמבונל 27-ב ןונבלב גרהנ - 1978 רבמבונל 7-ב םילשוריב דלונ