וביל לא םיעגונ םירבדהש ימ לכ ,םינמדזמ םישלוג ,םירקי םיחא

תומחלמה יגורה .םילוכש תויחאלו םיחאל ונתיאמ םיבר תכפוה לארשי תנידמב ונייח תואיצמ
תומילאה - רעצה הברמל - הנורחאלו ,םיכרדה תונואת תונברק ,רורטה יעגפנ ,םינש תורשע הזמ
.תובאוד תוחפשמ םהירוחאמ םיריתומ הלא לכ ,םימימת תונברוק הבוגש ונכותב

לש םנוגי לא דימת טעמכ הנפומ רוקרזה .דצה לא םיקחדנ אוהש ךיא ,תויחאהו םיחאה ונאו
םישקבמ - םיחאה - ונתיאמ ,אברדא .םהיריקי תא ודביאש תונמלאה ,םימותיה ,םילוכשה םירוהה
רעצה םע דדומתנ ךיא ?הנפנ ימל .םינוא ירסח םירתונ ונא בורל ."רבגתנ"ש ,"םיקזח" היהנש
יפכ ,ינויסנמ ,הנש 30 - מ הלעמל ינפל יחא תא יתלכש ,הלא תורוש בתוכש ,ינא ?ונלש יטרפה
.םלועל ףלוח וניא תמש חא לע באכ :םיעדוי םתא םגש

1999 רבמטפס - יבורח ירוא