םירושיק

ל"ז סאימחנ דהא
ל"ז ןמלרפ הואנ

"רוכזי" - ט"בהשמ


1997 ילוי ,הנש 30 תאלמב

ג"עשת ןורכיזה םוי
:רש ריעצה באוי
"ימע אשונ ינא"