ונלש םיחאה תא םירכוז

,באוי רקיה יחא לש ורכזל םקוה הז רתא
.20 ןב אוהו ,1967 ילויב ותרמשמ לע לפנ רשא

לרוג תופתושו הווחא ישגרב שדקומ רתאה
וזה ץראב ינומכ םיכלהתמה תויחאלו םיחאל
.םד תתוש םבלו

.הלדגהל וצחל >>     

 

 


הז רתא לעופ התובידאבו התוסח תחת רשא ן'זיווטנ תרבחל בל ברקמ הדות

Created by
My Email MyE-mail My HomePage